giao diện thành chính

Giao diện thành chính trong game Giang Sơn của trẫm

Giao diện thành chính trong game Giang Sơn của trẫm

Hình ảnh nhân vật Quách Gia với chỉ số công cực khủng trong game