bấm finish

Hình ảnh biểu tượng steam

Bấm finish để hoàn thành

đợi cài đặt xong