bấm next

Hình ảnh biểu tượng steam

Bấm next để tiếp tục cài đặt

Bấm chuột phải và chọn open
chọn accept và bấm next