chuột phải chọn open

Hình ảnh biểu tượng steam

Bấm chuột phải và chọn open

Chọn thư mục để lưu steam
Bấm next để tiếp tục cài đặt