They Are Billions

PlayerUnknown’s BattleGrounds
Nhân vật chính đã thuần phục được khủng long để cưỡi
Project Wight