thuần phục khủng long

PlayerUnknown’s BattleGrounds

Nhân vật chính đã thuần phục được khủng long để cưỡi

PlayerUnknown’s BattleGrounds
They Are Billions